عوامل موثر بر گلدهی در گیاهان زینتی

عوامل موثر بر گلدهی در گیاهان زینتی

عوامل موثر بر گلدهی در گیاهان زینتی

فایل پاورپوینت با کیفیت عالی 

47 اسلاید

شامل تصاویر و توضیحات

 

عوامل موثر بر گلدهی در گیاهان زینتی

مقدمه

فرایند گلدهی

تنظیم خودکار گلدهی

تغییر فاز

انتقال از فاز نونهالی به فاز بلوغ در گیاهان چوبی و برخی از گونه های علفی 

عوامل موثر درانتقال از مرحله نونهالی به مرحله بلوغ

اساس فیزیولوژیکی برای انتقال از فاز نونهالی به بلوغ

 

فرایند گلدهی

تنظیم خودکار گلدهی

اساس فیزیولوژیکی برای انتقال از فاز نونهالی به بلوغ

تنظیم ظاهری گلدهی

فتوپریودیسم

فتوپریودیسم در محصولات گلکاری

اثر متقابل القای فتوپریود با دما

اساس فیزیولوژیکی برای فتوپریودیسم

محرک فتوپریودیک

ورنالیزاسیون

دریافت ورنالیزاسیون

دورنالیزاسیون

برهمکنش های فتوپریودی

برهم کنش های شدت و کیفیت نور

مرحله حساسیت به بهارش

پایداری فرایند ورنالیزاسیون

اساس فیزیولوژیکی برای ورنالیزاسیون

القاء نوری گلدهی

القاء تنش گلدهی

اتیلن

نمو گل

نیاز فتوپریودی

نیاز مندی های دما

خفتگی

 


خرید آنلاین